Tandwielen

Tandwielen
Oriënteren Ontwerpen Initiëren Uitvoeren

Oriënteren

Elke wijkgerichte aanpak start met een gebiedsanalyse. Wat speelt er in het gebied? Wie zijn de belangrijkste stakeholders en partijen? Herkennen bewoners en andere relevante partijen de probleemdiagnose? Is de stapeling van opgaven dermate urgent, ernstig en complex, dat een integrale en domeinoverstijgende aanpak noodzakelijk, haalbaar en gerechtvaardigd is?

Ontwerpen

In deze bouwsteen ontwikkelen betrokken partijen samen een passende aanpak op basis van de vastgestelde ambities en de mogelijkheden van partijen. Naast het opstellen van een uitvoeringsprogramma (voor de komende 3 tot 4 jaar), geef je in deze fase ook de organisatie-, participatie- en monitoringsstructuur vorm.

Initiëren

Als er consensus is over nut en noodzaak van de integrale aanpak, moeten de betrokken partijen gezamenlijk van wal komen. In de initiatieffase wordt het fundament gelegd voor een slagvaardige, langjarige integrale aanpak. Vorm een lokale alliantie en formuleer doelen en ambities op basis van de gebiedsanalyse.

Uitvoeren

Tijdens de uitvoering gaat het erom tegelijkertijd ‘de goede dingen te doen’ en die dingen ‘goed te doen’. Omdat er sprake kan zijn van onverwachte ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht of veranderende omstandigheden, is een lerende aanpak nodig. Monitoring en participatief actieonderzoek helpen om koers te houden.