Over WijkWijzer

WijkWijzer is een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners. We stimuleren gemeenten, inwoners en organisaties om samen te werken aan stedelijke vernieuwing en versterking van wijkgericht werken en de wijkaanpak. We helpen beleidsmakers, professionals en bewoners door kennis te delen en te verdiepen en door uitwisseling te bevorderen. We bieden ondersteuning op maat waar nodig: zo heeft Wijkwijzer een vraagbaak voor beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners.

Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) wordt gewerkt aan de verbetering van 20 kwetsbare stedelijke gebieden. Want in een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Inwoners hebben te maken met verschillende problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. Deze problematiek wordt in samenhang aangepakt. WijkWijzer is een belangrijke schakel in de kennisinfrastructuur van dit programma.

WijkWijzer is een initiatief van Platform31, Movisie, het Verwey-Jonker Instituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), het Landelijk Platform voor Buurt en wijkgericht werken (LPB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)

Samen met bewoners, lokale maatschappelijke partners – zoals welzijnsorganisaties, GGD’en, politie, reclassering en woningcorporaties – en de 19 betrokken gemeenten wordt gericht gekeken wat elk gebied nodig heeft. Dat gebeurt vanuit lokale allianties onder voorzitterschap van de burgemeesters, ondersteund door gebiedsadviseurs van het nationaal programmabureau. In het programma wordt gewerkt vanuit een samenhangende aanpak met een solide juridische basis voor meer leefbaarheid en veiligheid.

Bij het NPLV zijn vijf ministeries betrokken: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Binnenlandse Zaken (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees meer over het NPLV

Bekijk de nieuwsbrieven van NPLV

Partners

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.