01 december 2023 2 min. Leestijd

Wat werkt voor leefbare wijken?

Auteur Karin Verbeek
Organisatie WijkWijzer

In veel stedelijke gebieden kampen inwoners met een opeenstapeling van armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit en achterstelling in het onderwijs en gezondheid. Dit is vaak in combinatie met een verouderde woningvoorraad en een sleetse openbare ruimte. Wat is nodig om de leefbaarheid op peil te brengen en te houden, en de inwoners van deze wijken vooruit te helpen? Uit wetenschap en praktijk weten we wat werkt. Een effectieve gebiedsgerichte aanpak vraagt om:

  • Samenwerking tussen gemeente en stedelijke samenwerkingspartners op het terrein van wo-nen, onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid;
  • Betrokken bewoners, met volop ruimte voor eigen initiatief en gemeenschapskracht;
  • Een goed onderbouwd samenspel van werkzame interventies;
  • Goed toegeruste professionals met voldoende handelingsruimte;
  • Langjarige continuïteit; wijkverbetering duurt minimaal één generatie
  • Middelen: de kost gaat voor de baat uit, maar de baat is evident: elke euro levert 1,5 euro op;
  • Betrokkenheid van de rijksoverheid. Daar waar de complexiteit van de opgaven de slagkracht van gemeenten overstijgt.

Lees meer over wat werkt bij langjarig, integraal en gebiedsgericht werken via de publicaties hieronder.

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak (2022)
Drie pijlers voor een betekenisvolle en duurzame wijkaanpak: het bevorderen van kansengelijkheid en het verbeteren van het pers¬pectief van bewoners op de gebieden opvoeding, scholing, sociaal functio-neren, werk en inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid en criminaliteit.

Slagkracht in de wijk (2022)
Praktijkboek voor het opzetten en uitvoeren van een slagvaardige gebiedsgerichte aanpak, gebaseerd op lessen uit wetenschap en praktijk vertaald in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeel-den. Nieuwe editie verschijnt begin 2024.

ABCD: naar veerkrachtige gemeenschappen (2021)
Over de opbrengsten van investeren in gemeenschappen en wat dit betekent voor het werk van ge-meenten.

Perspectief bieden (2021)
Kennisfundament van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid met lessen en inzichten uit heden en verleden, bouwstenen en succesfactoren voor een integraal gebiedsgericht beleid.

Het geheim van de lange relatie (2022)
Essay: als iets duidelijk wordt uit onderzoek, praktijk en ervaringsdeskundigheid, dan is het wel dat continuïteit de belangrijkste randvoorwaarde is voor het succesvol aanpakken van sociale problemen.

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 en verder. Herstel en perspectief in tijden van transitie (2021)
De trends, ontwikkelingen en opgaven op het niveau van de G40- en M50-gemeenten.

Voor meer informatie, neem hier contact op met WijkWijzer.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema's of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, moet je ingelogd te zijn.